Сцинтиграфия на черен дроб - дефект

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.

Индикации за изследването:

 • При съмнение за пространство заемащ процес на черния дроб, включително първичен тумор или метастатичен процес, неизяснен ехографски;

 • При страничен хепатотоксичен ефект след системна химиотерапия;

 • При съмнение за стеатоза на черния дроб или хроничен хепатит;

 • При чернодробна цироза и други метаболитни заболявания, с изобразяване на далака и костния мозък;

Контраиндикации:

 • Абсолютни: няма;

 • Относителни - бременост, кърмене, менструация;

Странични ефекти: не са описани;
Подготовка на пациента: не се налага;
Радиофармацевтични препарати: 99м-Тс-Сулфо-колоид в различни комерсиални форми;
Активност: 111 - 185 МБк интравенозно въвеждане;
Апаратура: гама-камера със широко зрително поле с нискоенергиен колиматор;
Процедура на изследване: легнал по гръб на леглото на камерата с колиматор в позиция на ротация;

1. Томографско сканиране (SPECT):

 • фаза 30 сек.;

 • 64 проекции;

 • ротация 360°;

 • матрица - минимум 64 x 64 пиксела

2. Прицелно планарно сканиране:

 • Предна странична и задна проекция, а по индикации и коси проекции;

Отчитане и анализ на получените резултати:

 • Триизмерна реконструкция на обемния образ на черния дроб;

 • Получаване на серия образи с три равнини: сагитална, коронарна и транзверзална;

 • Оценка на сегментното биоразпределение на радиомаркера;

Реклама