АКГ - вълна F заострена

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Апекскардиография - графичен метод за регистрация на апикалния (върхов) импулс на колебанията на гръдната стена предизвикани от работата на сърцето (лява камера). Методът използва пиезоелектричен датчик, който преобразува механичните колебания в електрически, а данните се изобразяват върху хартия или монитор.
Реклама