агранулоцитоза

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Касае се за медикаментозно или токсично индуцирана имунна гранулоцитопения с внезапно разрушаване на всички гранулоцити, а така също и на част от клетките-предшественици. Патогенезата протича по следния механизъм - токсините или медикаментите (хаптени) и плазмените протеини се свързват в пълни антигени и при повторен контакт водят до образуване на антитела. Комплексите от пълни антигени и антитела се отлагат върху повърхността на гранулоцитите, отключвайки цитолиза с участието на комплемента.
Реклама