алкална фосфатаза увеличена

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Алкалната фосфатаза е ензим (хидролаза), който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в алкалната област. Намира се в почти всички органи, в сравнително по-висока концентрация в епителните клетки на червата, в проксималните бъбречни каналчета, костите (в остеобластите - клетки, участващи в изграждането на костите), жлъчните капиляри, черния дроб, плацентата, слезката и левкоцитите. В детската възраст и при бременност серумната активност на АФ е 2-3 пъти по-висока в сравнение със стойностите при възрастни, което е нормално (физиологично). При деца и подрастващи това е свързано с растежа на костите, а при бременни по-високите стойности призхождат от плацентата.