антитела IgE повишени

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Повечето алергични реакции са медиирани от имуноглобулин Е (IgE) - антитела, специфични за отключващия алерген, които могат да бъдат доказани по два начина - in vitro или чрез кожни тестове. Множество ензимни методи, базирани на доказване на IgE-антитяло изместват радиоалергосорбентния тест (RAST). Повечето лаборатории дават количествена оценка на резултата в единици. Често различните лаборатории имат собствени норми, несъответстващи помежду си.