Вайнберг реакция положителна

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Класическа серологична реакция на Вайнберг – реакция на фиксация на комплемента. В 38% дава фалшиво негативни резултати.
Реклама