Валер-Роуз реакция положителна

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
Ревматоидните фактори (RF) представляват автоантитела (предимно от тип IgM), насочени срещу Fc-фрагмента на IgG. RF могат да бъдат доказани посредством аглутинация на имуноглобулини (IgG) in vitro, когато последните се абсорбират по повърхността на (овчите) еритроцитите (или хемаглутинационен тест no Waaler-Rose).