КСГ - стръмен и бърз пулс с ниска и изгладена инцизура и дикротична вълна

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Кардиосфигмография - образно изследване чрез което графически се записва движението на сърцето и пулса на лъчевата артерия. Пулзус целер (стръмен и бърз пулс) с ниска и изгладена инцизура и дикротична вълна се среща при аортна инсуфициенция и базедова болест.
Реклама