сфигмограма - ниско разположена инцизура

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Сфигмография (от гръцки. sphygmós - пульс и grapho - пиша) - безкръвен метод за изследване на кровообращението на човека и животните, основаващ се на графическа регистрация на пулса - колебанията на стените на артериите при движение на пулсовата вълва. За записване на пулсовата крива (сфигмограма) се използват датчици, които се фиксират над каротидната артерия (сфигмограма на централния пулс, който отразява движението на кръвта от лявата камера на сърцето в аортата) или на повърхностно разположените артерии на тялото (сфигмограма на периферния пулс, която характеризира распространението на пулсовата волна в артериите). Синхронния запис на тези криви позволява да се измери времето на изменение на периферния пулс по отношение на централния и да се определи скоростта на разпространение на пулсовата вълна. Ниско разположената инцизура на сфигмограмата се наблюдава при аортна инсуфициенция.
Реклама
Реклама