карциноембрионален антиген в серума положителен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Карциноембрионалният антиген (СЕА) е гликопротеин, който се образува по време на феталния период предимно в клетките на храносмилателната система. Във възрастния организъм количеството на образуващия се СЕА е толкова малко, че в кръвната плазма могат да бъдат установени само много ниски концентрации. Повишена плазмена концентрация на СЕА се намира особено често при някои злокачествени тумори, но също така и при други, не неопластични заболявания. СЕА е туморноасоцииран, но не туморноспецифичен антиген. Повишени плазмени концентрации се установяват едва при масивно разрастване и метастазиране на тумора. Поради това този параметър не е подходящ за ранна диагностика на тумори. Основното му приложение е проследяването на ефекта от лечението при неопластични заболявания, при които в началото на лечението е била установена висока плазмена концентрация на СЕА.