Захарен диабет тип 1

Решаващи симптоми на заболяването
Несигурни симптоми на заболяването
Захарен диабет (Diabetes mellitus) e сборно понятие, обединяваща една хетерогенна група от нарушения на въглехидратната обмяна, които водят до хипергликемия на гладно и постпрандиално.Диагнозата на захарния диабет (ЗД) се основава на измерванията на кръвната глюкоза в присъствието или не на клинични симптоми. При наличието на полиурия, полидипсия, загуба на тегло и замъгляване на зрението установяването на хипергликемия и глюкозурия са достатъчни за диагнозата, а наличието на кетонурия и кетоацидоза не позволява отлагане на лечението и планирането на нови изследвания.
Реклама