Хронична миелогенна левкемия

В основата на хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ) лежи злокачествено израждане на плурипотентната стволова клетка. Хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ) има бавно развитие, което трае около осем години от момента на възникване на моноклоналното израждане до момента на поставяне на диагнозата. Произведените в излишък гранулоцити при ХМЛ са функционално активни (за разлика от незрелите бластни клетки при острата левкемия). Честотата е едно заболяване на 100 000 лица/година; честотната крива е с връх в средната възраст.
Реклама